Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimenä on Someron Urheiluautoilijat ry ja sen kotipaikkana on Someron kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Someron kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea tässä momentissa mainituilla tavoilla jäsenistönsä kilpailuharrastusta.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa kumpaakin enintään yhdessä liikepaikassa. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsuttava henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa.

5 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 3 kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

6 § Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi. Syys- tai kevätkokous voi kutsua jäsenen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun tai kunniajäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

7 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

8 § Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja,
  b) sihteeri,
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  a) läsnäolijat,
  b) äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
 8. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja,
  b) sihteeri,
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  a) läsnäolijat,
  b) äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  a) toimintasuunnitelma,
  b) talousarvio
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Valitaan neljä (4) hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
 11. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

9 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1 / 10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä käsittävä hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja joka vuosi. Hallituksen jäsenistä eroaa, ensimmäistä toimintavuotta lukuun ottamatta, vuosittain neljä (4). Ensimmäisellä kerralla tapahtuu eroamisvuoron määrääminen arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi nimetä avukseen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja –kuntia eri tarkoituksiin.

12 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

14 § Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

15 § Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilun ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

16 § Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt on rekisteröity 5.2.2003 patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Tällöin muutettiin sääntöjen kohtia 1 §, 2 §, 9 § ja 10 §.

Someron Urheiluautoilijat ry:n rekisterinumero on 101.237

Someron Urheiluautoilijat ry on merkitty yhdistysrekisteriin 30.5.1969.